Algemene voorwaarden Paardenfeest onderdeel van Jolien Onderneemt

Deze voorwaarden gelden voor de online cursussen, workshops en privé sessies van Paardenfeest / Jolien Onderneemt. We gaan er vanuit dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen op het moment dat je een dienst afneemt. Bij bevestiging van de opdracht voor een online cursus, workshop of privé sessie ga je akkoord met de deze Algemene Voorwaarden.

 

 • klant of cursist, hierna te noemen opdrachtgever
 • Paardenfeest – Jolien Onderneemt, hierna te noemen opdrachtnemer
 • Online cursus, workshop of privé sessie in welke vorm dan ook: opdracht

 

 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

 1. Aanmelden en inschrijven

2.1.a Voor de online cursussen geldt het volgende: Na inschrijving en online betaling ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke je inschrijving definitief maakt.

2.1.b Opdrachtgever ontvangt direct een digitale factuur voor de gekozen opdracht(en) en/of dienst(en).

2.1.c Door de inschrijving verklaart opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 a Voor workshops geldt dat de aanmelding definitief is nadat de bevestigingsmail is verstuurd door opdrachtnemer

2.2.b Betaling geschiedt via factuur of Tikkie, conform afspraak met de organisator en dus opdrachtgever van de workshop.

2.2.c Het verschuldigde bedrag dient door voor aanvang van de opdracht op de rekening te staan van opdrachtnemer.

2.3 a Voor privé sessies geldt dat losse sessies voor aanvang van de sessie via Tikkie worden voldaan. Deze dient te worden betaald voor aanvang van de sessie. In geval van een traject gaat dit via factuur, tenzij anders overeengekomen. Hier geldt dat de factuur betaald moet zijn voor de betalingstermijn van 8 dagen is verstreken, tenzij anders overeengekomen.

 1. Annulering en wijziging

3.1.a Voor online cursussen geldt een bedenktijd 14 dagen na aanmelding van opdrachtgever. Wanneer er meer dan één filmpje van de cursus is bekeken, vervalt de bedenktijd.

3.2 Voor workshops geldt dat opdrachtgever tot 3 weken voor aanvangsdatum kosteloos kan annuleren. Daarna is opdrachtgever het deelnamegeld van ten minste 4 deelnemers verschuldigd. 3 weken van tevoren spreken we ook het definitieve aantal deelnemers af. Mochten er mensen afvallen, mogen andere mensen altijd deze plek opvullen. Kan er geen vervanger worden gevonden, blijft opdrachtgever het deelnamegeld wel verschuldigd. Indien er meer mensen bij komen, kan dit in overleg.

3.3 Voor privé sessies geldt dat opdrachtgever uiterlijk tot 48 uur van tevoren kosteloos kan afzeggen. Daarna is opdrachtgever het volledige lesgeld aan opdrachtnemer verschuldigd.

 1. Betaling

4.1 a Online cursussen: Opdrachtgever dient de betaling voor een opdracht direct te voldoen via een digitale betaling. De tarieven zijn te vinden bij de praktische informatie van een cursus of opleiding en in de webshop.

4.2 Workshops: Opdrachtgever voldoet betaling via Tikkie of factuur, dit wordt vooraf bepaald. De betaling dient te geschieden binnen maximaal 14 dagen na verzending van de Tikkie of factuur. Wordt de opdracht binnen 14 dagen uitgevoerd door dan moet de betaling in ieder geval 1 dag voor aanvang van de workshop op rekening van opdrachtnemer te staan.

4.3 Privé sessies: Losse sessies worden via Tikkie of factuur betaald. De betaling dient binnen 8 dagen of in ieder geval voorafgaand aan de sessie op rekening van opdrachtnemer te staan. Trajecten worden vooraf gefactureerd. Wordt de opdracht binnen 14 dagen uitgevoerd door dan moet de betaling in ieder geval 1 dag voor aanvang van de workshop op rekening van opdrachtnemer te staan.

 1. Intellectuele eigendom

5.1. Jolien Onderneemt/Paardenfeest houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jolien Onderneemt/Paardenfeest mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

5.2. Opdrachtgever mag al het door opdrachtnemer vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal, of enig andere werk, uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Op al het aangeboden lesmateriaal rust copyright en het mag zonder toestemming van opdrachtnemer niet verder verspreid worden.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om van alle lesdagen in woord en beeld verslag te doen via social media. Wanneer opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft kan dit voorafgaand kenbaar worden via jolien@paardenfeest.com of persoonlijk voor aanvang van de opdracht.

 1. Uitvoering van de opdracht

6.1. Indien Jolien opdrachtnemer de afspraken niet kan nakomen wegen onvoorziene omstandigheden die haar bij tijdens het tot stand komen van de opdracht niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan wel mogelijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verschuiven naar een andere datum of andere locatie. Opdrachtnemer er uiteraard naar de geplande en afgesproken opdrachten door te laten gaan.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. Deelname aan activiteiten van opdrachtnemer geschiedt op eigen risico

7.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan opdrachtnemer toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever. Dit geldt voor zowel materiële als immateriële schade.

7.4. Al het door opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan opdrachtnemer op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.

7.5. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en/of dieren. De opdrachtgever neemt op eigen risico deel aan de opdracht.

7.6. De deelnemer is niet via een workshop op privé sessie verzekerd tijdens het uitoefenen er van, dan wel de omgang met paarden van anderen. De deelnemers dienen zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering te zorgen.

 1. Klachten en geschillen

8.1. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk twee weken na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde diensten.

8.2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

8.3 Op klachten zal binnen 4 weken worden gereageerd.

8.4. Op alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.